LOC:

 Gulab Chand Dewangan (Chair)
 Manjiri Mahabal (Convener)
 Nirupama Bawdekar
 Diana Joy  
 Nitin Ohol
 Rajesh Pardeshi
 Rajesh Parmar
 Mukund Sahasrabudhe
 S. Samuel
 Varsha Surve
 Yogesh Thakare